Regulamin - Spec Gastro - Centrum wyposażenia dla gastronomii
Centrum wyposażenia dla gastronomii
ZAPYTAJ SPRZEDAWCĘ

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Odpowiemy na wszelkie pytania i uwagi. Proszę wybrać dogodną formę kontaktu:

tel. +48 666 997 575

e-mail: biuro@specgastro.pl

Sposób dostawy i płatność
  • Kurier DPD
  • Kurier FedEx
  • Odbiór osobisty
  • Powyżej 1000 zł
  • Gotówka
  • Przelew
  • Płatność on-line
  • Za pobraniem
 

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.specgastro.pl

(dalej zwany "Regulaminem")

 

Sklep  internetowy, działający pod adresem http://www.specgastro.pl (dalej nazywany: "Sklep Internetowy")  jest prowadzony przez firmą: SPEC GASTRO Przemysław Bączkiewicz wpisaną do Centralej Ewidencji Działalności Gospodarczej , posiadającą  NIP 643-170-49-44 zwaną dalej "Sprzedawcą". Kontakt telefoniczny: + 48 666-997-575 fax.: - w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach  8.30 -16.00,  e-mail: biuro@specgstro.pl.

 

§1 Strony i przedmiot sprzedaży

 

1. Sprzedawca w Sklepie Internetowym prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę www.specgastro.pl na terenie Polski .

2. Przedmiotem  umów sprzedaży zawieranych w Sklepie Internetowym są rzeczy znajdujące się w chwili składania zamówienia w  ofercie Sprzedawcy dostępnej na stronach www.specgastro.pl w dalszej części zwane "Towarami". Cena Towarów określona jest w Ofercie dostępnej na stronie www.specgastro.pl na jej podstronach prezentujących poszczególne rodzaje Towarów (Cennik)

3. Uprawnionymi do  zakupu Towarów w  Sklepie Internetowym są jedynie przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny,  tj. prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym przepisy ustawy przyznają zdolność prawną ("Nabywca").  

4. Nabywca i Sprzedawca dalej łącznie nazywani są "Stronami"

 

§ 2. Składanie zamówień

 

1. Zamówienia składane są internetowo poprzez witrynę www.specgastro.pl 

2. Podstawowym warunkiem przyjęcia i realizacji dokonanego zamówienia jest prawidłowe jego wypełnienie przez Nabywcę według wzoru udostępnionego na stronie internetowej  Sklepu Internetowego i zatwierdzenie go w Sklepie Internetowym poprzez przycisk "Złóż zamówienie". 

 3. Potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia jest dokonywane przez Sprzedawcę drogą  e-mailową na adres Nabywcy wskazany w zamówieniu,  najpóźniej w następnym dniu roboczym.  Taka informacja nie jest przyjęciem zamówienia i nie  oznacza potwierdzenia dostępności towaru z zamówienia. 

4. W terminie maksymalnie 2 dni roboczych od potwierdzenia otrzymania zamówienia Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia i określi termin jego realizacji, lub też poinformuje o niemożności jego realizacji. 

5. W przypadku braku dostępności zamówionego towaru Sprzedawca w terminie maksymalnie dwóch dni roboczych od dnia potwierdzenia otrzymania zamówienia wysyła do Nabywcy e-mailem propozycję zmian  co do   trybu dalszej realizacji zamówienia (anulowanie zamówienia w części lub w całości, uzgodnienie nowego  terminu, zamiana towaru niedostępnego na  dostępny ). Brak odpowiedzi ze strony  Nabywcy w terminie 3 dni od wysłania ww. e-maila  uznaje się za  akceptację wprowadzonych zmian. 

6. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę zgodnie z zapisem w punkcie 5 lub 6 , dochodzi do zaakceptowania przez Strony wszystkich warunków umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą.

7. Dostawa zamówionych Towarów następuje za pośrednictwem podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem  przesyłek.  Istnieje możliwość odbioru zamówionych Towarów w siedzibie Sprzedawcy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru.

8. Koszty transportu i dostawy określone  są  na stronie  internetowej

9. Do każdego zamówienia zostaje wystawiana faktura VAT lub paragon fiskalny , która jest dostarczana Nabywcy wraz z Towarem lub oddzielną przesyłką. 

 

§3 Ceny

 

1. Wszystkie ceny Towarów są podawane w polskich złotych i nie zawierają podatku VAT .

2. Ceny nie obejmują kosztów transportu i dostawy Towarów, a zasady ich ponoszenia określone są na stronie internetowej, o której mowa w punkcie 8. powyżej.

3. Sprzedawca ma  prawo do dokonywania zmiany cen w Cenniku, z tym że  zmiany te nie dotyczą zamówień złożonych przed dokonaniem zmian. 

 

§4 Czas realizacji zamówień

 

1. Zamówienie realizowane jest w terminie określonym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

2. Zamówienie uznaje się za złożone w danym dniu roboczym, jeśli zostało  złożone przez Nabywcę do godz. 16:00 tego dnia. Zamówienia złożone w dni robocze po tej  godzinie lub złożone w soboty bądź dni świąteczne uznaje się za złożone w następnym dniu, który jest roboczy.  

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie albo opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru wynikające z niedokładnego albo błędnie podanego adresu dostawy.

 

§5 Formy płatności

 

1. Płatność  gotówką  następuje przy odbiorze  Towaru i  należy jej dokonać przy dostawie przesyłki lub przy odbiorze osobistym Przy odbiorze osobistym nie możliwa jest zapłata ceny Towaru kartą płatniczą.

2. Nabywca  składając zamówienie może zadeklarować także płatność w formie przelewu bankowego lub elektronicznego.

 3. Zamówienia płatne w innej formie, aniżeli gotówka będą realizowane w terminie, o którym mowa  w § 4.1. Regulaminu, po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą ceny. Brak wpływu środków na rachunek Sprzedawcy w terminie 7 dni od złożenia zamówienia może spowodować anulowanie tego zamówienia. Zapis powyższy nie dotyczy jednostek budżetowych po przedstawieniu przez nie dokumentu nadania numer NIP oraz Regon.

 

§6. Odpowiedzialność Sprzedawcy za Towar z tytułu rękojmi i gwarancji

 

1. Sprzedawca za sprzedany Towar odpowiada wobec Nabywcy z rękojmi, a z gwarancji tylko wówczas, gdy wystawi dołączony do Towaru dokument gwarancyjny, z którego wynikać będą okres i warunki gwarancji. 

2. Nabywca ma prawo zgłosić reklamację w zakresie ilości lub jakości Towaru. W zależności od decyzji Sprzedawcy Nabywca zobowiązany jest dostarczyć Towar na koszt Sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zastępczym gwarantującym zabezpieczenie przed uszkodzeniami mogącymi mieć wpływ na rozpatrzenie zgłoszenia gwarancyjnego albo udostępnić produkt w miejscu jego użytkowania przedstawicielowi Sprzedawcy w celu oceny i ewentualnej realizacji zgłoszenia reklamacyjnego. 

3. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesyłek Towaru lub koszty wizyty przedstawiciela Sprzedawcy (koszt ryczałtowy 250 zł netto) pokrywa Nabywca Towaru.

4. Nabywca ma obowiązek sprawdzenia towaru w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub uszkodzenia przesyłki, konieczne jest sporządzenie protokołu szkody z firmą kurierską.

 

§7. Dane Nabywcy

 

1. Dane  Nabywcy zostają umieszczone w bazie Sklepu Internetowego i mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę  w celu realizacji zamówienia.

2. Sprzedawca zbiera dane Nabywcy niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług. 

3. Dane  Nabywcy mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę  jedynie w celu realizacji zamówienia i w celu należytego świadczenia oferowanych usług.

4. Nabywca podając swoje dane  potwierdza ich autentyczność i zgodność z prawdą.

7.  Sklep internetowy używa plików Cookie w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Nabywców. Nabywca może w każdym momencie i samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies - określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

 

§8. Postanowienia końcowe

 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a wszelkie wprowadzone w nim zmiany obowiązują po 7 dniach od daty ich opublikowania na stronie www.specgastro.pl. Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego Regulaminu realizowane są według Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia. 

2. Nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie stosownych przepisów, w tym  przepisów ustawy „Prawo własności przemysłowej".

3. Umowa sprzedaży Towarów pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą  jest zawierana zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa..

5. Wszelką korespondencję i przesyłki do Sklepu Internetowego  należy kierować na adres: biuro@specgastro.pl z dopiskiem "Sklep Internetowy".

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie, wykorzystujące adres e-mailowy oraz hasło Nabywcy bez jego wiedzy lub zgody.

 

POPULARNE PRODUKTY


Nie masz pewności
które urządzenie będzie
dla Ciebie najlepsze ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM DORADCĄ

tel. +48 666 997 575